Filtrera information
Antal träffar: 331

Sökresultat

Datum
Remissvar
2020-05-13

Promemorian Vissa ändringar i avgiftsförordningen

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen.

Vissa förändringar i avgiftsförordningen


2020-05-13

Ökad statlig närvaro i Härnösand

Riksarkivet har inga synpunkter på förslaget men framför att ett samarbete pågår för att etablera nya arkivlokaler i Härnösand.

Ökad statlig närvaro i Härnösand


2020-05-13

Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

Riksarkivet lämnar synpunkter med anledning av att dokumentationen av ett automatiskt beslutsfattande bör ske och även regleras.

Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet


2018-09-17

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Riksarkivet har tagit del av remissen och har flera synpunkter på förslagen. Riksarkivet hade gärna sett att utredningen i större utsträckning hade tagit upp arkivvårdens betydelse för möjligheten att digitalisera förvaltningen. Vidare hade Riksarkivet gärna sett att utredningen hade gått djupare i att utreda möjligheten till samverkan mellan myndigheter.

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)


2018-08-27

Riksarkivets yttrande över betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Riksarkivet avstyrker utredningens förslag om att de namngivna sju kulturområdena i förordningen som reglerar statsbidrag till regional kulturverksamhet ersätts med formuleringen "olika kulturella och konstnärliga uttryck" då detta kan göra att regionala enskilda arkiv glöms bort i fördelningen av statsbidrag.

Yttrande Konstnär - oavsett villkor?


2018-08-27

Yttrande avseende Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Riksarkivet har lämnat synpunkter om att kraven på berörda myndigheter att ha en strategi för bevarande av elektroniska handlingar och en plan för informationssäkerhet ökar när ansöknings- och anmälningsförfarandet sker elektroniskt.

Yttrande över Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning


2018-08-27

Riksarkivets yttrande med anlednings av ny vägtrafikdatalag och ly lag om fordons registrering.

Riksarkivet har inget att invända mot de förordningsändringar som föreslås.

Yttrande över förordningsändringar i anledningen av en ny vägtrafikdatalag mm


2018-08-27

yttrande över promemorian Vissa ändringar i avgiftsförordningen

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen till ändringar.

Ändringar i avgiftsförordningen


2018-06-29

Yttrande över lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Riksarkivet har inga synpunkter på utkastet till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål


2018-06-29

Yttrande över Förändringar i informationsstruktur och arbetssätt vid Arbetsförmedlingen – ett led i digital förnyelse

Riksarkivet har tagit del av sammanfattning av inriktningen enligt Arbetsförmedlingens beslut att genomföra förändringar i informationsstruktur och arbetssätt som ett led i digital förnyelse. Riksarkivet ser flera positiva effekter av de planerade förändringarna och påpekar behovet av revidering av arkivredovisning och styrande dokument över informationshanteringen.

Förändringar i informationsstruktur och arbetssätt vid Arbetsförmedlingen