Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-11-30

Riksarkivets yttrande över Kriminalvårdens datalag (Ds 2017:46)

Riksarkivet välkomnar lagförslaget att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Däremot finns det i promemorians avsnitt om ändamålsbestämmelser ett resonemang om handlingar och arkivering som Riksarkivet anser svårtolkat.

Yttrande över kriminalvårdens datalag Ds 2017:46


2017-11-30

Yttrande över Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Riksarkivet tillstyrker förslaget om ändring.

Yttrande överPersonuppgiftsändamål för forskningsändamål (SOU 2017:50)


2017-10-26

Riksarkivets yttrande över Justitiedepartementets betänkande Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över betänkande


2017-10-26

Yttrande över promemorian Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering

Riksarkivet har tagit del av Justitiedepartementets promemoria om Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och tillstyrker i stort det nya författningsförslaget, en ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Riksarkivet är inte remissinstans men väljer att yttra sig över hur Riksarkivets föreskrifter ställer krav på hur allmänna handlingar ska organiseras, redovisas, värderas och skyddas så att utkontrakterad verksamhet kan förvaltas.

Yttrande över promemorian Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering


2017-10-02

Riksarkivets yttrande över promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårdet (Ds 2017:28)

Riksarkivet har inget att invända mot författningsförslaget som lämnas men framhåller att begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" bör reserveras för den behandling som sker hos arkivinstitutioner. Den behandling som sker hos myndigheter bör istället beskrivas utifrån att det sker i ett led i behandlingen av uppgifterna i enlighet med det ursprungliga ändamålet för insamlingen.

Yttrande över promemoria – En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över promemorian EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

Riksarkivet har inget att invända mot författningsförslaget som lämnas men framhåller att begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" bör reserveras för den behandling som sker hos arkivinstitutioner. Den behandling som sker hos myndigheter är ett led i behandlingen av uppgifterna i enlighet med det ursprungliga ändamålet för insamlingen.

Yttrande över anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution


2017-09-19

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas men hänvisar till Riksarkivets yttrande över Dataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:39 (Dvs. Dnr RA 04-2017/5556) gällande lagring, gallring och arkivering.

Yttrande över anpassningar till fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningar


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över Utbildningsdepartementets delbetänkande om Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Riksarkivet har i sitt yttrande lämnat synpunkter på betänkandets resonemang om gallring som skyddsåtgärd, hur termen bevaras används och borde ersättas med ordet behandlas samt att betänka Riksarkivets ståndpunkt att formuleringen "arkivändamål av allmänt intresse" bör vara reserverad för den behandling som sker hos arkivmyndigheter.

Yttrande över delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Riksarkivet har tagit del av Finansdepartementets promemoria och har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling


2017-09-19

Yttrande över promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

Riksarkivet har inget att erinra mot de förslag som framförs men betonar vikten av arkivbeständighet vid framställning av elektroniska underskrifter för arkivlagens ändamål i allmänhet och rättsäkerheten i synnerhet.

Yttrande över Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander