Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2018-03-06

Yttrande över Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen då de inte innebär några förändringar av bestämmelser om bevarande eller gallring.

Yttrande över Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)


2018-03-06

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret

Riksarkivet har inget att invända mot de förändringar i förordningen (200:308) som Lantmäteriet föreslår.

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret


2018-03-06

Yttrande över Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

Riksarkivet har tagit del av departementspromemorian och har lämnat synpunkter angående frågor om bevarande eller gallring av personuppgifter.

Yttrande över Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)


2018-02-26

Yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)

Riksarkivet yttrar sig angående offentlighets- och sekretesslagen och sekretesskänsliga uppgifter i enskilda arkiv.

Yttrande över SOU 2017:70


2018-01-26

Yttrande över remissen Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas.

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar


2018-01-26

Yttrande över EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen.

Yttrande över Remiss om anpassningar av författningar inom allmän ordning och säkerhet till EU:s dataskyddsreform


2018-01-08

Yttrande över Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Riksarkivet har inget att invända mot förslagen men efterfrågan ett förtydligande i fråga om gallring av personuppgifter.

Yttrande anpassning av lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen till dataskyddsförordningen


2018-01-08

Yttrande över promemorian Enanpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Riksarkivet har inget att invända mot promemorians författningsförslag.

Yttrande Dataskyddsförordningen inom Miljö- enegridepartementets verksamhetsområde (Ds 2017:54)


2018-01-08

Yttrande över departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)


Yttrande Ett enhetligt regionalt utvecklingsanvsar


2017-11-30

Yttrande över Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Riksarkivet välkomnar förslaget att myndigheter ska kunna besluta om att avgifter för kopior eller avskrifter av allmänna handlingar kan tas ut i förskott och att beslut om avgifter som tas ut vid utlämnande ska kunna överklagas till Skatteverket. Däremot ser Riksarkivet problem med bestämmelserna om att ta ut avgifter för elektroniska handlingar för de myndigheter som har till uppgift att lämna ut stora mängder allmänna handlingar.

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnade av allmän handling (Ds 2017:37)