Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2018-04-17

Yttrande över Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på detaljeringsgraden på författningsförslagen, att digitalisering inte är en teknisk infrastrukturfråga utan ett verktyg för att på ett sätt effektivt sätt genomföra myndigheternas uppdrag och regeringens mål samt synpunkter på utredningens förslag gällande informationssäkerhet.

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)


2018-04-17

Yttrande över Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:89)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen men understryker att med de ökade kostnaderna för arkivering av utredningsmaterial finns behov av en nationell lagringsplats för förhör.

Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål SOU 2017:89


2018-04-17

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Vägtrafikdatalag

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas men lämnar synpunkter gällande teknikneutralitet, definitionen av begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" och Riksarkivets roll med föreskriftsrätt gällande bevarande eller gallring.

Vägtrafikdatalag


2018-03-06

Yttrande över förslag till föreskrifter till följd av regeringsuppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.

Riksarkivet har tagit del av Bolagsverkets remiss och har lämnat synpunkter på definitioner, konsekvenser för långtidslagring av elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar samt behovet av arkivbeständighet vid val av metoder för identifiering.

Remiss av förslag till föreskrifter till följd av regeringsuppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.


2018-03-06

Yttrande över betänkandet Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och lämnar synpunkter på utredningens användning av begreppet immateriellt kulturarv, formuleringar kring bearbetning av arkivmaterial. Riksarkivet påpekar även att myndigheten sedan länge har arkiv från nationella minoriteters organisationer och är beredd att ta ett utökat ansvar men att det är resurskrävande och samtidigt sällan möjligt att ta ut full kostnadstäckning för enskilda arkiv.

Yttrande över betänkandet Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)


2018-03-06

Yttrande över Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Riksarkivet har tagit del av departementspromemorian och har inget att invända mot de förslag som lämnas.

Yttrande över Genomförande av webbtilgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)


2018-03-06

Yttrande över Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen då de inte innebär några förändringar av bestämmelser om bevarande eller gallring.

Yttrande över Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)


2018-03-06

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret

Riksarkivet har inget att invända mot de förändringar i förordningen (200:308) som Lantmäteriet föreslår.

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret


2018-03-06

Yttrande över Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

Riksarkivet har tagit del av departementspromemorian och har lämnat synpunkter angående frågor om bevarande eller gallring av personuppgifter.

Yttrande över Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)


2018-02-26

Yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)

Riksarkivet yttrar sig angående offentlighets- och sekretesslagen och sekretesskänsliga uppgifter i enskilda arkiv.

Yttrande över SOU 2017:70


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander