Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2018-08-27

Yttrande avseende Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Riksarkivet har lämnat synpunkter om att kraven på berörda myndigheter att ha en strategi för bevarande av elektroniska handlingar och en plan för informationssäkerhet ökar när ansöknings- och anmälningsförfarandet sker elektroniskt.

Yttrande över Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning


2018-08-27

Riksarkivets yttrande med anlednings av ny vägtrafikdatalag och ly lag om fordons registrering.

Riksarkivet har inget att invända mot de förordningsändringar som föreslås.

Yttrande över förordningsändringar i anledningen av en ny vägtrafikdatalag mm


2018-08-27

yttrande över promemorian Vissa ändringar i avgiftsförordningen

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen till ändringar.

Ändringar i avgiftsförordningen


2018-06-29

Yttrande över lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Riksarkivet har inga synpunkter på utkastet till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål


2018-06-29

Yttrande över Förändringar i informationsstruktur och arbetssätt vid Arbetsförmedlingen – ett led i digital förnyelse

Riksarkivet har tagit del av sammanfattning av inriktningen enligt Arbetsförmedlingens beslut att genomföra förändringar i informationsstruktur och arbetssätt som ett led i digital förnyelse. Riksarkivet ser flera positiva effekter av de planerade förändringarna och påpekar behovet av revidering av arkivredovisning och styrande dokument över informationshanteringen.

Förändringar i informationsstruktur och arbetssätt vid Arbetsförmedlingen


2018-06-29

Yttrande över betänkandet SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Riksarkivet har lämnat synpunkter på betänkandets förslag gällande offentlighets- och sekretesslagen i förhållande till personuppgiftsbehandlingen som utförs vid Rekryteringsmyndigheten.

Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling


2018-06-29

Yttrande över Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform, Ds 2018:3

Riksarkivet har tagit del av rubricerat utkast, men har inga synpunkter på författningsförslagen då dessa inte innebär några förändringar av bestämmelser om bevarande eller gallring av uppgifter.

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform,


2018-05-22

Yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen som lämnas i promemorian.

Yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering


2018-05-22

Yttrande över SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov

Riksarkivet har inget att invända mot utredningens förslag men lämnar synpunkter på utredningens resonemang kring kopiors formella status. Riksarkivet lämnar även ett förtydligande gällande begreppet gallring.

Yttrande över SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov


2018-04-17

Yttrande över betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hällbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas men vill framhålla hur arkivsektorn genom dess arkivinformation och öppen data kan bidra till innovation inom besöksnäringen.

Ett land att besöka SOU 2017:95


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander