Filtrera information
Antal träffar: 326

Sökresultat

Datum
Remissvar
2005-03-30

Riksarkivets Omvärldsanalys

Riksarkivet skall enligt regleringsbrevet för 2004 i en särskild skrivelse senast den 1 april 2005 ”redovisa en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom arkivområdet”.

remissvar-05-03-30.pdf


2005-03-22

Betänkandet SOU 2004:75 Insyn och sekretess

– i statliga företag – i internationellt samarbete Ert dnr Ju2004/7554/L6

remissvar-05-03-22.pdf


2005-02-18

Allmänna motioner om folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

Er beteckning Protokoll utskottssammanträde 2004/05:7

remissvar-05-02-18.pdf


2005-02-09

Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

Ert dnr Fi2004/4803

remissvar-05-02-09.pdf


2005-01-26

Redovisning av uppdrag angående behovet av...

långsiktig försörjning av Svenska fjärranalysdata

remissvar-05-01-26.pdf


2005-01-24

Sekretess hos den kommission och det råd...

som inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien för uppgift om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden Ert dnr Fi2005/398

remissvar-05-01-24.pdf


2004-04-29

Betänkande (SOU 2003:121) Internationella kulturutredningen 2003

Ert dnr Ku2003/2649/Kr

remissvar-04-04-29.pdf


2004-04-27

Promemorian Handlingsoffentligheten hos Nordiska museet och Riksutställningar

Ert dnr Ku2004/960/R

remissvar-04-04-27.pdf


2004-04-19

Betänkandet Sekretess i elevernas intresse (SOU 2003:103)

Ert dnr U2003/4733/S

remissvar-04-04-19.pdf


2004-03-18

Boverkets rapport Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler

Ert dnr M2003/3583/Hm

remissvar-04-03-18.pdf