Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2020-05-13

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)

Riksarkivet har inga synpunkter.

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)


2020-05-13

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på formuleringar i lagförslaget.

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)


2020-05-13

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande vikten av att bevara uppgifter inom underrättelseverksamheten.

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)


2020-05-13

Demokratins skattkammare. Förslag till ny biblioteksstrategi

Riksarkivet har lämnat synpunkter om samverkan, utbildning, forskning, digitala bibliotekstjänster och gemensam infrastruktur för digitalisering.

Demokratins skattkammare - Förslag till ny biblioteksstrategi


2020-05-13

Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

Riksarkviet tillstyrker många av utredningens förslag men saknar en analys av arkivvårdens betydelse för övergången till en digital kommunikation.

Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Riksarkivet avstyrker förslaget om att minska myndigheternas forskningsanslag till förmån för lärosätenas direkta anslag.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)


2020-05-13

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Riksarkivet har inget att invända mot förslaget.

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)


2020-05-13

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet,


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Riksarkviet har lämnat synpunkter angående vikten av samordning när tillsynsansvaret sprids ut på flera myndigheter.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Riksarkivet framför synpunkter på ändringar av de delar av konkurslagen som berör gallring av information efter konkursbon och föreslår att enskilda arkivinstitutioner ska ges möjlighet att överta arkiven efter dessa.

Konkursförfarandet (Ds 2019:31)