Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2020-05-13

Riksarkivets yttrande över Domstolsverkets promemoria Domstolsverket bör ges rätt att föreskriva om att domstolarna ska använda e-arkivet

Riksarkivet har synpunkter på en formulering i förordningarna gällande arkivering i elektroniska arkiv.

Riksarkivets yttrande över Domstolsverkets promemoria Domstolsverket bör ges rätt att föreskriva om att domstolarna ska använda e-arkivet


2020-05-13

Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

Riksarkivet har lämnat synpunkter om att dokumentationen av ett automatiskt beslutsfattande bör ske och även regleras.

Riksarkivets yttrande över Skatteverkets promemoria –Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet


2020-05-13

Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på användningen av begreppen forskningsdatabas och forskningsinfrastruktur samt på system- och säkerhetskrav.

Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)


2020-05-13

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångs-medel (SOU 2018:61)

Riksarkviet har lämnat synpunkter på användningen av vissa begrepp och behovet av strategier för bevarandet av elektroniska handlingar.

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångs-medel (SOU 2018:61)


2020-05-13

Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas (DS 2016:20)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på förslagens delar som berör gallring.

Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas


2020-05-13

Promemorian Vissa ändringar i avgiftsförordningen

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen.

Vissa förändringar i avgiftsförordningen


2020-05-13

Ökad statlig närvaro i Härnösand

Riksarkivet har inga synpunkter på förslaget men framför att ett samarbete pågår för att etablera nya arkivlokaler i Härnösand.

Ökad statlig närvaro i Härnösand


2020-05-13

Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

Riksarkivet lämnar synpunkter med anledning av att dokumentationen av ett automatiskt beslutsfattande bör ske och även regleras.

Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet


2018-09-17

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Riksarkivet har tagit del av remissen och har flera synpunkter på förslagen. Riksarkivet hade gärna sett att utredningen i större utsträckning hade tagit upp arkivvårdens betydelse för möjligheten att digitalisera förvaltningen. Vidare hade Riksarkivet gärna sett att utredningen hade gått djupare i att utreda möjligheten till samverkan mellan myndigheter.

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)


2018-08-27

Riksarkivets yttrande över betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Riksarkivet avstyrker utredningens förslag om att de namngivna sju kulturområdena i förordningen som reglerar statsbidrag till regional kulturverksamhet ersätts med formuleringen "olika kulturella och konstnärliga uttryck" då detta kan göra att regionala enskilda arkiv glöms bort i fördelningen av statsbidrag.

Yttrande Konstnär - oavsett villkor?


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander