Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Riksarkivet avstyrker förslaget om att minska myndigheternas forskningsanslag till förmån för lärosätenas direkta anslag.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)


2020-05-13

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Riksarkivet har inget att invända mot förslaget.

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)


2020-05-13

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet,


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Riksarkviet har lämnat synpunkter angående vikten av samordning när tillsynsansvaret sprids ut på flera myndigheter.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Riksarkivet framför synpunkter på ändringar av de delar av konkurslagen som berör gallring av information efter konkursbon och föreslår att enskilda arkivinstitutioner ska ges möjlighet att överta arkiven efter dessa.

Konkursförfarandet (Ds 2019:31)


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över SOU 2019:43 – Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Riksarkivet tillstyrker utredningens förslag och delar Tillitsdelegationens iakttagelser, analyser och resultat i väsentliga delar.

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten


2020-05-13

Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

Riksarkivet ställer sig positiv till förslaget men ifrågasätter om det är möjligt att kringgå grundlagen med en förordning samt framför att förslaget kräver en lösning med gemensamma strukturer för att överföra information.

Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess


2020-05-13

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag

Riksarkivet lämnar synpunkter på att det behövs en mer enhetlig reglering av vad som utgör allmänna handlingar hos privaträttsliga organ eftersom huvudmän för fristående skolor blir skyldiga att bevara sina allmänna handlingar i enlighet med arkivlagen.

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag


2020-05-13

Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

Riksarkivet har inga synpunkter på utredningens förslag men framför synpunkter på definitionen av forskningsbibliotek.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13)

Riksarkivet tillstyrker förslaget och föreslår ändringar i formuleringar.

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13)


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander