Filtrera information
Antal träffar: 326

Sökresultat

Datum
Remissvar
2015-12-01

Remissyttrande Falska polisbilar ( Ds 2015:40)

Riksarkivet har den 1 december till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas och understryker betydelsen av att ha en samlad reglering beträffande missbruk av vapen, statsemblem och andra statliga kännetecken. Vidare framhålls att det är Riksarkivet som har hand om statens heraldiska verksamhet och därtill hörande frågor.

Remissyttrande falska polisbilar


2015-11-12

Betänkande Myndighetsdatalag

Riksarkivet har den 19 november till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet anser att en generell lag för myndigheternas personuppgiftsbehandling är bra och ett betydande steg framåt att nu föreslå en gemensam myndighetsdatalag som är tänkt att ersätta alla disparata registerförfattningar.

Remissyttrande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)


2015-10-27

Remissyttrande Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Riksarkivet har den 27 oktober till Näringsdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas, som syftar till att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande.

Remissyttrande Uppgiftslämnarservice


2015-10-19

Promemorian Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Riksarkivet har inget att invända mot förslagen i promemorian. Däremot uttrycker man sitt stöd inför ambitionen att utveckla en ändamålsenlig och säker informationsstruktur inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och på öppenvårdsapoteken.

Remissyttrande_SOU_2015-32.pdf


2015-10-02

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Riksakivet påpekar bland annat att förslagets krav på process- och informationskartläggning riskerar att medföra merarbete för myndigheterna då Riksarkivet redan ställer liknande krav i sina föreskrifter.

Yttrande_MSBs_forslag_till_foreskrifter_om_informationssakerhet.pdf


2015-09-23

Betänkandet Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)

Riksarkivet avstyrker betänkandets förslag om att ett antal särskilda gallringsbestämmelser ska tas in i utlänningsdatalagstiftningen. Detta dels på grund av otydligheter kring vilka uppgifter som kommer att omfattas av de föreslagna gallringsreglerna, dels på grund av en bristfällig motivering till att behovet av gallring överväger intresset av bevarande.

Remissyttrande_ SOU_2015-73.pdf


2015-09-23

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "En strategi för en inre digital marknad i Europa" (KOM(2015) 192 slutlig) (UD2015/267/FIM)

Riksarkivet har inget att invända mot kommissionens föreslagna initiativ men lämnar några kommentarer rörande långtisdbevarande av information.

Remissyttrande_En_strategi_för_en_inre_digital_marknad_i_Europa.pdf


2015-09-11

Remissyttrande rörande förslag till Bevara eller gallra nr 4 - råd om bevarande och gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner

Riksarkivet lämnade den 11 september 2015 ett Remissyttrande rörande förslag till Bevara eller gallra nr 4 - råd om bevarande och gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner

Remissyttrande_Förslag_Bevara_eller_gallra_4.pdf


2015-09-11

Betänkandet (SOU 2015:23) Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten

Riksarkivet påpekar i sitt remissyttrande att vissa av betänkandets förslag behöver utredas ytterligare. Detta gäller bland annat vissa förslag på regleringar som överlappar Riksarkivets föreskriftsrätt, tillsyn och rådgivning.

Remissyttrande_SOU-2015-23.pdf


2015-08-25

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

Riksarkivet har i huvudsak inga invändningar mot de förslag som framförs i promemorian.

Remissyttrande_Promemorian_Kompletterande_bestämmelser_till_EU-förordningen_om_elektronisk_identifiering.pdf