Filtrera information
Antal träffar: 326

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-02-20

Riksarkivets yttrande över Rapport om hur Sverige genomför Årshuskonventionen

Riksarkivet har inget att erinra mot innehållet i rapporten och har heller inga synpunkter i övrigt att lämna.

Yttrande över rapport om hur SVerige genomför Århuskonventionen


2017-02-13

Riksarkivets yttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade Mediegrundlagar (SOU 2016:58)

Riksarkivet har den 12 december överlämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet . Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att invända mot förslaget.

Yttrande över Mediegrundlagskommittén betänkande Ändrade mediegrundlagar SOU 2016:58


2017-02-13

Yttrande över Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Riksarkivet har den 6 februari överlämnat sitt yttrande till Socialdepartementet. Riksarkivet har inget att invända mot utredningens förslag att handlingsoffentlighet och arkivlag ska gälla hos enskilda utförare av offentligt finansierad vård. Riksarkivet påpekar dock att utredningens bedömningar av kostnader som detta för med sig är för lågt räknade.

Yttrande över Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62


2016-12-07

Riksarkivets yttrande över Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Riksarkivet har den 6 oktober överlämnat till Finansdepartmentet sitt yttrande. Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har i huvudsak inget att invända mot förslaget till ny länsindelning.

Riksarkivets yttrande över Regional indelning - tre nya län SOU 2016-48


2016-12-07

Yttrande Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Riksarkivet har den 1 december överlämnat till Näringsdepartementet sitt yttrande. Riksarkivet har tagit del av rubricerat betänkande och har inget att erinra mot utredningens förslag.

Yttrande Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle SOU 2016-54


2016-05-24

Remissyttrande Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

Riksarkivet har den 25 maj lämnat sitt yttrande över betänkandet Integritet och straffskydd. Utredningens uppgift har varit att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskilds personliga integritet. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas. Läs hela yttrandet här:

Remissyttrande_integritet-och-straffskydd.pdf


2016-05-13

Remissyttrande - En ny nationell geodatastrategi

Riksarkivet har inget att invända mot Lantmäteriets förslag men påpekar att strategin även bör omfatta framtagandet av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för geodata.

Remissyttrande_Ny_nationell_geodatastrategi.pdf


2016-03-07

Översyn av regelverket om kulturföremål

Riksarkivet har yttrat sig över Riksantikvarieämbetets rapport med förslag till nytt regelverk om utförsel av kulturföremål. Riksarkivet anser att det är angeläget med en översyn och modernisering av regelverket och delar de bedömningar som görs. Läs hela yttrandet här:

Remissyttrande_översyn av regelverket kulturföremål


2016-02-01

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53)

Riksarkivet har ingenting att erinra mot de förslag som lämnas i departementspromemorian. Men Riksarkivet vill understryka att frågan om hur de allmänna handlingarna från verksamheten ska hanteras är viktig när offentlig verksamhet övergår från en huvudman till en annan.

Ds 2015 53


2016-01-28

Remiss - Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan (Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab).

Riksarkivet kritiserar inledningsvis remissupplägget och lämnar därefter synpunkter på dokument- och informationshanteringen. Bland annat uppstår komplikationer på grund av att involverade organisationer inte lyder under arkivlagen.

Remissyttrande_Svensk_Karnbranslehantering_ABs_(SKB)_Clink-ansokan.pdf