Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2015-09-23

Betänkandet Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)

Riksarkivet avstyrker betänkandets förslag om att ett antal särskilda gallringsbestämmelser ska tas in i utlänningsdatalagstiftningen. Detta dels på grund av otydligheter kring vilka uppgifter som kommer att omfattas av de föreslagna gallringsreglerna, dels på grund av en bristfällig motivering till att behovet av gallring överväger intresset av bevarande.

Remissyttrande_ SOU_2015-73.pdf


2015-09-23

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "En strategi för en inre digital marknad i Europa" (KOM(2015) 192 slutlig) (UD2015/267/FIM)

Riksarkivet har inget att invända mot kommissionens föreslagna initiativ men lämnar några kommentarer rörande långtisdbevarande av information.

Remissyttrande_En_strategi_för_en_inre_digital_marknad_i_Europa.pdf


2015-09-11

Remissyttrande rörande förslag till Bevara eller gallra nr 4 - råd om bevarande och gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner

Riksarkivet lämnade den 11 september 2015 ett Remissyttrande rörande förslag till Bevara eller gallra nr 4 - råd om bevarande och gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner

Remissyttrande_Förslag_Bevara_eller_gallra_4.pdf


2015-09-11

Betänkandet (SOU 2015:23) Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten

Riksarkivet påpekar i sitt remissyttrande att vissa av betänkandets förslag behöver utredas ytterligare. Detta gäller bland annat vissa förslag på regleringar som överlappar Riksarkivets föreskriftsrätt, tillsyn och rådgivning.

Remissyttrande_SOU-2015-23.pdf


2015-08-25

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

Riksarkivet har i huvudsak inga invändningar mot de förslag som framförs i promemorian.

Remissyttrande_Promemorian_Kompletterande_bestämmelser_till_EU-förordningen_om_elektronisk_identifiering.pdf


2015-06-25

Remissyttrande Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47)

Digisam vid Riksarkivet har den 25 juni till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Digisams övergripande inställning till den föreslagna lagen om kollektiv förvaltning på upphovsrättens område är positiv. Digisam ställer sig bakom förslaget att PRV utses till registrerings- och tillsynsmyndighet, där tillsynen även bör omfatta bestämmelserna i förslagna kapitel 9. Digisam anser att rapporteringsskyldighet för avtalslicensbaserade avtal ska begränsas till uppgifter som är rimliga, nödvändiga och tillgängliga för användaren.

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet


2015-06-09

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Riksarkivet har tagit del av rubricerade promemoria, och har inget att invända mot de förslag som lämnas.

Remissyttrande Brottmålsprocessen-en konsekvensnanalys.pdf


2015-06-09

Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - genomförande av det nya CBE-direktivet (Ds 2015:27)

Riksarkivet har den 4 juni till Justitiedepartementet överlämnat yttrande, och har inget att invända emot de förslag som lämnas.

Remissyttrande Ett gränsöverskridande informationsutbyte Ds 2015-27.pdf


2015-06-09

Lantmäteriets promemoria Registrering vid källan

Riksarkivet tillstyrker förslaget om att registreringen av vissa uppgifter om mineralrättigheter i fastighetsregistret ska ske vid källan, eftersom det medför högre kvalitet, aktualitet och rättssäkerhet. Riksarkivet anser dock att bemyndigandet bör avse Sveriges geologiska undersökning, vilket tydliggör och utpekar myndighetsansvaret för registreringen.

Remissyttrande Lantmäteriets promemoria Registrering vid källan.pdf


2015-05-26

Delbetänkande Automatiserade beslut - färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75)

Riksarkivet har inget att invända mot de i delbetänkandet lämnade förslagen.

Remiss_RA2015-1856_Näringsdepartementet.pdf