Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2016-05-24

Remissyttrande Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

Riksarkivet har den 25 maj lämnat sitt yttrande över betänkandet Integritet och straffskydd. Utredningens uppgift har varit att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskilds personliga integritet. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas. Läs hela yttrandet här:

Remissyttrande_integritet-och-straffskydd.pdf


2016-05-13

Remissyttrande - En ny nationell geodatastrategi

Riksarkivet har inget att invända mot Lantmäteriets förslag men påpekar att strategin även bör omfatta framtagandet av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för geodata.

Remissyttrande_Ny_nationell_geodatastrategi.pdf


2016-03-07

Översyn av regelverket om kulturföremål

Riksarkivet har yttrat sig över Riksantikvarieämbetets rapport med förslag till nytt regelverk om utförsel av kulturföremål. Riksarkivet anser att det är angeläget med en översyn och modernisering av regelverket och delar de bedömningar som görs. Läs hela yttrandet här:

Remissyttrande_översyn av regelverket kulturföremål


2016-02-01

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53)

Riksarkivet har ingenting att erinra mot de förslag som lämnas i departementspromemorian. Men Riksarkivet vill understryka att frågan om hur de allmänna handlingarna från verksamheten ska hanteras är viktig när offentlig verksamhet övergår från en huvudman till en annan.

Ds 2015 53


2016-01-28

Remiss - Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan (Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab).

Riksarkivet kritiserar inledningsvis remissupplägget och lämnar därefter synpunkter på dokument- och informationshanteringen. Bland annat uppstår komplikationer på grund av att involverade organisationer inte lyder under arkivlagen.

Remissyttrande_Svensk_Karnbranslehantering_ABs_(SKB)_Clink-ansokan.pdf


2015-12-01

Remissyttrande Falska polisbilar ( Ds 2015:40)

Riksarkivet har den 1 december till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas och understryker betydelsen av att ha en samlad reglering beträffande missbruk av vapen, statsemblem och andra statliga kännetecken. Vidare framhålls att det är Riksarkivet som har hand om statens heraldiska verksamhet och därtill hörande frågor.

Remissyttrande falska polisbilar


2015-11-12

Betänkande Myndighetsdatalag

Riksarkivet har den 19 november till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet anser att en generell lag för myndigheternas personuppgiftsbehandling är bra och ett betydande steg framåt att nu föreslå en gemensam myndighetsdatalag som är tänkt att ersätta alla disparata registerförfattningar.

Remissyttrande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)


2015-10-27

Remissyttrande Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Riksarkivet har den 27 oktober till Näringsdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas, som syftar till att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande.

Remissyttrande Uppgiftslämnarservice


2015-10-19

Promemorian Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Riksarkivet har inget att invända mot förslagen i promemorian. Däremot uttrycker man sitt stöd inför ambitionen att utveckla en ändamålsenlig och säker informationsstruktur inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och på öppenvårdsapoteken.

Remissyttrande_SOU_2015-32.pdf


2015-10-02

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Riksakivet påpekar bland annat att förslagets krav på process- och informationskartläggning riskerar att medföra merarbete för myndigheterna då Riksarkivet redan ställer liknande krav i sina föreskrifter.

Yttrande_MSBs_forslag_till_foreskrifter_om_informationssakerhet.pdf