Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2022-12-14

Riksarkivets yttrande över Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på förslaget utifrån Riksarkivets uppdrag att ha nationell överblick över arkivfrågor och att bidra till genomförandet av den regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken.

Riksarkivets yttrande över Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher


2022-12-08

Riksarkivets yttrande över promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på promemorian.

Riksarkivets yttrande över promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21)


2022-11-24

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på förslaget om en ny generell sekretessbrytande bestämmelse.

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13)


2022-11-10

Riksarkivets yttrande över betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag, SOU 2022:28

Riksarkivet har lämnat synpunkter på förslaget om en nationell demokratifunktion, demokratiuppdrag till länsstyrelserna, krav på analys i kommittéer genom ändring i kommittéförordningen samt att förtydliga skolans demokratiuppdrag.

Riksarkivets yttrande över betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag, SOU 2022:28


2022-10-26

Riksarkivets yttrande över Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten, S2022/02856

Riksarkivet har inga synpunkter.

Riksarkivets yttrande över Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten, S2022/02856


2022-10-10

Riksarkivets yttrande över SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (Fi2022/02533)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på förslaget till lag om ändring i lagen om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Riksarkivets yttrande över SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (Fi2022/02533)


2022-08-31

Riksarkivets yttrande över Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Riksarkivet har bland annat lämnat synpunkter på att arkivstatistik bör ingå som ett statistikområde och att det finns problem med nuvarande bestämmelser rörande gallring och underrättelser.

Riksarkivets yttrande över Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken


2022-08-22

Riksarkivets yttrande över Ledarhundar (Ds 2022:16)

Riksarkivet har inga synpunkter.

Riksarkivets yttrande över Ledarhundar (Ds 2022:16)


2022-06-03

Riksarkivets yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final

Riksarkivet har inga direkta synpunkter på förordningsförslaget men finner det svårt att överblicka förslagets betydelser och påverkan på offentliga myndigheters använd och spridning av data.

Riksarkivets yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final


2022-05-16

Riksarkivets yttrande över slutbetänkandet - Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande utredningens arbete för att utveckla myndighetsöverskridande och gränsöverskridande digitala tjänster.

Riksarkivets yttrande över slutbetänkandet - Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)