En myndighet inrättades speciellt för att administrera frågor om alternativa bränslen, Statens bränslekommission (1940). Arkivet efter denna myndighet ger många prov på hanteringen av ved, torv och gengas. Statens järnvägar transporterade stora mängder ved med godståg. För Stockholms behov lastades under 1942 sammanlagt 26.108 vagnar ved. Mängden ved ställde stora krav på tillgång till godsvagnar för vedtransporter. För mindre vedträn användes täckta godsvagnar där vagnarnas väggar skulle förhindra förskjutning av lasten. Men det rådde brist på täckta vagnar, så SJ tvingades ta till öppna godsvagnar även för sådana transporter. Denna nödlösning kunde få vådliga konsekvenser, som framgår av ett ärende i Statens järnvägars arkiv 1941.

Ärendet initierades av ett brev med begäran om ersättning från SJ som en kontorist Arne Andersson har skrivit 12 februari 1941. Andersson skriver att han åkt i en motorvagn på sträckan mellan Nynäshamn och Stockholms Central. Han har skadats av glassplitter förorsakat av ett vedträ som lossnat från ett godståg och som slungats in genom ett fönster i den motorvagn där Andersson färdades. Tågen mötte varandra på en dubbelspårig sträcka på järnvägsbron över Norrström i centrala Stockholm. Brevet finns återgivet här.

Olyckan å Nynäsbanan

En anteckning har lagts till av Distriktssekreteraren i Stockholm. Ärendet remitterades till Förste trafikinspektören vid 4 trafiksektionen för undersökning och yttrande. Stationsinspektören i Älvsjö skrev ett brev med utredning av eventuell förskjutning i lasten av ved i godståget, som medförde nio öppna vedvagnar från Dynäs. En stationskarl hade efter tågets ankomst skjutit in flera vedträn som stack ut. Trafikinspektören vid 4 sektionen redogjorde för sin utredning av olyckan i en skrivelse till Distriktssekreteraren vid 1 distriktet i Stockholm.

Utan bifall

I nästa skrivelse i ärendet konstaterade Distriktssekreteraren att Anderssons ansökan skulle lämnas utan bifall, men av det sista dokumentet framgår att Andersson trots allt skulle få ersättning för skada och kostnader som åsamkats genom tågresan, däribland ersättning för utebliven spelinkomst till följd av att han hade blivit oförmögen att spela dragspel.

Utanordnig 

Anderssons skrivelse är ett av de dokument som återges i Riksarkivets arkivguide ”Järnvägsarkiven” 2023. Här kan du läsa om hur Statens järnvägars efterlämnade arkiv och andra järnvägsarkiv finns tillgängliga för egna källstudier hos Riksarkivet.

Källor:
1. Statens bränslekommission (1940) (samlingspost) - NAD (riksarkivet.se)
2. https://www.ekeving.se/hg/SJ_1937-1944.html
3. Rättsavdelningen, volym E2:22, diarienummer 75 år 1941. Rättsavdelningen (Ra) - NAD (riksarkivet.se)
4. Berggren, Ulf, Järnvägsarkiven 2023. Riksarkivets teknikhistoriska källor. Skrifter utgivna av Riksarkivet 46.

Visa alla månadens dokument